Kancelaria Komornicza Katarzyny Bożek rozpoczęła swoją działalność w roku 2013.
Kancelaria Komornicza w ramach swoich uprawnień uregulowanych ustawą o komornikach sądowych i egzekucji:

- wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne (np. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń
- poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela
- sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia
- zabezpiecza spadek i sporządza spis inwentarza po spadkodawcy
- doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia i inne dokumentów za potwierdzeniem odbioru
W ramach prowadzonych postępowań Kancelaria Komornicza korzysta z następujących systemów teleinformatycznych:

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
EKW – centralna baza ksiąg wieczystych
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
OGNIVO – system służący do ustalania rachunków bankowych dłużnika całego kraju,
ZUS-PUE – elektroniczne zapytania do ZUS-u
EPUAP – elektroniczne zapytania i zajęcia do Urzędu Skarbowego
BMS – nowoczesny system dla wierzycieli, pełnomocników oraz komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej
oraz wielu innych dzięki którym szybko można ustalić majątek Dłużnika

Wybór komornika

Informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw:

o egzekucję z nieruchomości
o wydanie nieruchomości
o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo, winien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ustawy o komornikach sądowych). Wierzyciel załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o następującej treści:

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

BNP Paribas Bank Polska S.A
92 2030 0045 1110 0000 0253 3350